Inspirationsföreläsningar / Public speaking

Har du ett mål? Hur är det med motivationen? Varför behöver man en plan? Är Teamet verkligen viktigt för att du ska lyckas och varför behöver vi prata om mod?

Under mina år som idrottare har jag lärt mig fokusera på ett par faktorer för att nå framgång och må bra. Mina så kallade ”champfaktorer” har hjälpt mig att nå toppen om och om igen som idrottare men också för att bli framgångsrik i andra sammanhang som när jag doktorerat eller på jobbet.

Jag föreläser också om hur jag hanterat motgångar som skador, hur det är att få sjukdomen struma och komma tillbaka till elitidrotten och hur man på bästa sätt kan hantera dubbla karriärer.

Jag föreläser för små och stora företag, föreningar, skolor, mässor, konferenser mm… Mina föreläsningar tar ca 1-2 h och kan med fördel kombineras med en workshop eller träning. Jag har ett grundupplägg men varje föreläsning är speciell för mig och vi bestämmer tillsammans vad ni vill ha med.

Populära föreläsningar

Champ Fem faktorer som tagit mig till toppen om och om igen

Dubbla karriärer / Elitidrott och studier
Konsten att klara av elitidrott och studier / dubbla karriärer, när går det för långt?

Vägen tillbaka
Vägen tillbaka efter sjukdom, skada eller nederlag- min resa.

Övrigt:
Jobba i team, mental träning

Mentorskap

Mentorskap / Coaching individ och team

http://fanatikos.dk/aciclovir/

Do you have a goal? Can you motivate yourself? Why do you need a plan? Why is the team so important in order to be successful? Why should we talk about courage?

During my years as an athlete, I have learned to focus on a few factors to achieve success and feel good. My so-called ”champ factors” have helped me to reach the top over and over again as an athlete, but also to be successful in other contexts like when I became a PhD or at work.

I also speak about how I handled adversities such as injuries, what it is like to get Graves disease and come back to elite sport and how best to handle dual careers.

I lecture for small and large companies, associations, schools, fairs, conferences etc. … My lectures take about 1-2 hour and can be combined with a workshop or workout. I have a basic layout but each lecture is special to me and we decide together what you want.

Popular inspirational talks

Champ Five factors that helped me reach the top over and over again

Dual careers / Elite sport and studies
How to best handle dual careers / studies while being an elite athlete? When does it go to far?

The way back 
My way back from Graves disease, injury and failor. How to handle adversities.

Other:
Work in team, mental training.

Mentorship

Mentorship and coaching for individuals and teams